Visualització de contingut web

Protocol d'Adhesió

Poden disposar dels seus propis campus en la plataforma d'eFormació de la Generalitat, els següents òrgans i entitats:

 

A) Els departaments o òrgans (Presidència, Vicepresidència i Conselleries) de l'Administració del Consell

 

 

B) Organismes autònoms del l'Administració del Consell i resta d'entitats públiques a què es refereix l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de  Subvencions, les Corts i les entitats arreplegades en l'apartat 3 de l'article 20 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, les entitats que integren l'administració local de la Comunitat Valenciana, així com les universitats públiques per a cursos de formació del seu personal.